Välkommen till

Fuktspärr & alkalispärr för golv

Condry – Fuktspärr & Alkalispärr

Condry NT50 är ett spärrskikt, som skall minimera fukt-alkali transporter samt minimera emissioner från konstruktioner, som innehåller cementprodukter (betong och avjämningsmassor). Spärrskikt är sällan helt täta utan tillåter en viss ång genomströmning. Vattenångan är inte problemet utan om det släpper igenom OH-joner (alkali). Om alkali når limmet så bryts limmet ner och det bildas en tvållösning. Condry NT50 är en sampolymer av en akrylsyraester och styren samt en sampolymer av polyakrylat och polyuretan.

Condry NT50 består av nanopartiklar som är dispergerade i vatten. Dessa små partiklar tränger in i porsystemet i betong och fyller de öppna porerna. Condry NT50 polymeriserar och fukt-alkali och emissioner förhindras därmed att passera skiktet med Condry NT50, som på så sätt agerar som en fuktspärr & alkalispärr. Betong består av cement, ballast, tillsatser (t.ex. fygaska och silika) och vatten. Den kemiska reaktionen som sker i betong när betongen hårdnar kallas hydrolys. Trots att forskning pågår ständigt avseende betong så är man fortfarande inte helt klar över vad som händer i betongen. Betong är ett poröst material som har porer med olika storlekar, makro, meso och mikroporer. Vatten kan tränga in i betongen genom dessa porer (kapillär uppsugning). Transporten av vatten i påverkas bl.a. av cementens vct-tal (vatten-cement-tal). Ett lågt vct-tal ger en tätare betong, som ofta kallas självtorkande eller snabbtorkande cement. Betongen kan också bli tätare genom vissa tillsatser, t.ex. fygaska. Hydreringen (härdningen) av betong minskar porstorleken och vattentransporten blir långsammare.

CONDRY NT 50
För att få en nerbrytning orsakad av förekomsten av alkalisk fukt i cementbaserade konstruktioner behövs vatten, höga PH-värden (OH-joner) och material som kan brytas ned. Material som kan brytas ner finns ofta i form av t.ex. polymerer i limmet och mjukgöraren i mattor. Höga PH-värden erhålls när vatten är i kontakt med cement eller betong. Portlandcement ger PH 12- 14 och aluminatcement ger PH10-12. Båda typerna av cement ger alltså höga PH-värden (PH 14 är defnitionsmässigt det högsta PH-värdet man kan få). Vatten behövs av två anledningar. Dels ingår vatten i den kemiska reaktionen (alkalisk ester- hydrolys) dels behövs vatten för OH-joner, som också behövs för reaktionen skall kunna transporteras till ytan på materialet, som kan brytas ner. Vatten för den kemiska reaktionen är alltid tillgänglig i en betongkonstruktion. Om mängden vatten, som behövs för den kemiska reaktionen ska klassa som en skada beräknas från den ke- miska reaktionen, motsvarar vattenhalten 0,01% RF vid 23C. Denna vattenhalt är inte tillräcklig för transport av OH-joner eftersom man inte bygger upp någon vattenflm i porerna eller ytan av betongen. Detta innebär att Condry NT50 förhindrar vatten att kunna transportera OH-joner.

Condry NT50 är alltså en fuktspärr & alkalispärr. Fältmätningar visar också att nedbrytningsreaktioner av lim och mjukgörare inte sker där Condry NT50 har använts. Tester och uttalande är gjorda av Jan Kristensson på Kemi Lab

Ett miljövänligt alternativ för att fuktspärra golv

  • Fungerar på betong med < 96% RF
  • Förhindrar emissioner
  • Förhindrar alkalivandring
  • Inga lösningsmedel
  • Torktiden är 24 timmar
  • Förstärker ytan samt ökar vidhäftningen
  • Har 10 års funktionsgaranti

Vidare information

Produktblad - Condry

Produktblad

Referenslista för Condry (uppdaterad 2019-03-11)

Referenslista Condry

Egenkontrollblankett (uppdaterad 2018-04-04)

Egenkontrollblankett

Lista på Condry-certifierade företag (uppdaterad 2023-02-21)

Certifierade företag

Funktionsgaranti (uppdaterad 2022-10-17)

Funktionsgaranti Condry
Introduktionsfilm Condry